Kontakt: Facebook | +48 63 242 45 58 | bs1konin@konin.lm.pl | bs1.wychowawcy@gmail.com

RODO


Deklaracja dostępności

Bursa Szkolna nr 1 w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bursakonin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bursakonin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
- brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
- brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
- brak focusu wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Nowak,adres poczty elektronicznej bs1konin@konin.lm.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 45 58 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Bursa Szkolna nr 1 Im. R Michalskiego w Koninie, Al. 1 Maja 22a, 62-510 Konin.

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony Zespołu Szkół im. M Kopernika.
  2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi kartą magnetyczną lub przez portiera.
  3. W budynku nie ma windy.
  4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W Bursie nie ma pętli indukcyjnych.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  8. W budynku brak udogodnień i dostępności dla niepełnosprawnych.